قاسم سلیمانی

 

ای دشمنانِ پستِ در حال رجزخوانی

ای یاوه گویان پلید و خوی شیطانی

این مملکت با لطف یزدان رهبری دارد

لب تر کند من میشوم قاسم سلیمانی